Ethische gedragscode

De gedragscode verduidelijkt de ethische verantwoordelijkheid van alle leden die een taak of een verantwoordelijkheid hebben gekregen of een gezagsfunctie uitoefenen. 
Alle bestuursleden, docenten en vrijwilligers worden verzocht om deze gedragscode te volgen.

Onze instituten streven ernaar om een harmonieuze, veilige en gunstige omgeving te bieden voor de beoefening van de dharma. 

Met ethisch gedrag bedoelen we een gedrag dat de 5 basisregels van het boeddhisme en de 3 onderstaande richtlijnen respecteert.

Het leven van alle wezens beschermen

Niet nemen wat niet is gegeven

Geen bedwelmende middelen gebruiken

Niet liegen en niet roddelen

Zich onthouden van ongepast seksueel gedrag


DE JUISTE SPRAAK  

Niet onnodig praten 

Geen valse geruchten verspreiden

Zich van grove, kwetsende of agressieve woorden onthouden

Te allen tijde de harmonie in onze sangha behouden en geen problemen of verdeeldheid veroorzaken

 

DE JUISTE ACTIES

Zich onder alle omstandigheden welwillend gedragen

Zich van fysiek en verbaal geweld onthouden

Gemeenschapsmiddelen op de juiste manier gebruiken

Geen persoonlijke verrijking nastreven

De naam, de activiteiten van de instituten evenals de dharma objecten en praktijken niet voor marketing of commerciële doeleinden gebruiken 


DE JUISTE HOUDING

Een onbaatzuchtige motivatie behouden

Een open en aandachtige geest bij elke activiteit houden

Een geest van samenwerking hebben

Steeds bewust zijn van de gevolgen van zijn eigen daden


Indien u één van onze vertrouwenspersonen wenst te contacteren, stuur dan een e-mail naar


Onze instituten onderschrijven het Ethisch en Deontologisch Handvest van de Belgische Boeddhistische Unie - UBB België (www.buddhism.be)