Pudjas en sadhanas

Een poedja is een kortere ceremonie waarbij offergaven, lofzangen en gebeden worden aangeboden aan een godheid of een Boddhisattva. Het aanbieden van offergaven zoals bloemen, wierook en water wordt gezien als een oefening in vrijgevigheid. De godheid wordt uitgenodigd om tot ons te komen. De visualisatie van de godheid wordt zorgvuldig opgebouwd. Tenslotte gaat de godheid op in een helder licht, daalt neer ter hoogte van ons hart en alle kwaliteiten van de godheid op niveau van lichaam, spraak en geest worden in ons opgenomen. De poedja’s hebben een sterke uitwerking, vooral wanneer ze in groep worden uitgevoerd. Iedereen kan eraan deelnemen. De teksten liggen ter beschikking in de tempel. Je kunt zelf desgewenst offergaven meebrengen. Elke Godheid uit het Tibetaans Boeddhistisch pantheon vertegenwoordigt een unieke spirituele kwaliteit of aspect van de persoonlijkheid. Deze wezens zijn geen goden, maar verschillende aspecten van de Boeddha-natuur. Onder hen bevinden zich grote leraars, gerealiseerde yogi’s en Boddhisattva’s. Hun rol is de leerling de weg te wijzen en te beschermen tegen obstakels op het pad van de Dharma.

Het Sanskriet woord ' Sādhana' betekent:

  • vaardig middel om iets te bereiken

  • uitvoering, realisatie, vervulling; verwerving

Sādhanā wekt de notie van inspanning om een doel te bereiken en staat, in het gewone gebruik, dicht bij de notie van ascese. Meditatie en dagelijkse rituelen kunnen deel uitmaken van sadhana.

In Yeunten Ling wordt er elke avond om 18u een Mahakala-poedja gehouden gevolgd door het ritueel van Tchenrezig. Mahakala is de toornige verschijningsvorm van Tchenrezig. ’s Ochtends om 7 uur vinden verschillende rituelen plaats, het Tara ritueel op maandag en zaterdag, de Boeddha-Menla poedja op dinsdag en de Lama van verre op donderdag. Op vrijdag en zondag kunt u aan de stille meditatie deelnemen..

 

In onze andere centra in Antwerpen en Brussel kan u wekelijks de Tchenrezig bijwonen en de andere poedja’s op gezette tijden.

Het is mogelijk om een poedja, offerandes of gebeden aan te vragen voor persoonlijke doeleinden, in het geval van een slepende ziekte of het overlijden van een dierbare. Daarvoor kan u best via email of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat

Chenrezig

Tchenrezig is de bodhisattva van liefde en mededogen. (Sanskriet: Avalokiteshvara). Een bodhisattva is een wezen dat de verlichting heeft bereikt en zich voorneemt om toch telkens weer naar Samsara terug te keren om anderen te helpen zichzelf te bevrijden. Hun mededogen strekt zich uit naar alle levende wezens zonder onderscheid: vrienden, bekenden, onbekenden of vijanden.

Tchenrezig verschijnt onder verschillende vormen: In de tempel bevindt zich links van het grote boedddhabeeld het beeld van Tchenrezig. Hij wordt er voorgesteld met vier armen. Die staan symbool voor de vier onmetelijke kwaliteiten waar elke boeddhist naar streeft: grenzeloze liefde, grenzeloze vreugde, grenzeloos mededogen en grenzeloze gelijkmoedigheid.  Soms wordt Tchenrezig afgebeeld met duizend armen en elf gezichten. Aan zijn spirituele vader Amitabha beloofde hij dat hij zich onophoudelijk zou inzetten voor de bevrijding van alle levende wezens en dat hij niet zou rusten tot alle wezens uit hun lijden waren verlost. Mocht hij ooit aan zijn missie twijfelen, ‘moge mijn hoofd dan in elf en mijn lichaam in duizend stukken splijten.’ Toen hij na diepe meditatie en het eindeloos reciteren van de mani mantra zag dat de oceaan van lijden nog steeds niet was opgedroogd, verviel hij in diepe wanhoop en brak zijn hoofd in elf, zijn lichaam in duizend stukken. De elf gezichten zoeken in alle bestaanswerelden van samsara sporen van lijden, de duizend armen staan voor de wil en de mogelijkheid om talloze levende wezens te helpen.

De poedja van Tchenrezig helpt ons om liefdevolle vriendelijkheid en mededogen te ontwikkelen voor alle levende wezens zonder onderscheid. Deze poedja wordt wekelijks in al onze centra uitgevoerd en dagelijks in Yeunten Ling. De zes – lettergrepige mantra OM MANI PEMA HOENG is de meest bekende uit het Tibetaans boeddhisme.

Mahakala

Mahakala is de toornige emanatie van Tchenrezig, de Boddhisattva van mededogen. De toornige godheden illustreren de kracht en de levendigheid van het mededogen van de Boeddha’s. De zesarmige Mahakala is één van de meest voorkomende figuren. Hij beschermt de Dharma en de centra waar het onderricht en de rituelen plaatsvinden tegen negatieve invloeden en vijandige krachten. Hij beschermt de beoefenaar tegen angst, negatieve invloeden en mentale duisternis. 

Mahakala verschijnt in het midden van een vlammenzee waar geen enkele vijand weet door te komen. Hij hanteert een vlijmscherpe zeis die dwars door onze negatieve gewoontepatronen heen snijdt. Geen enkele storende emotie ontkomt er aan. Onverschrokken worden ze allen door Mahakala met wortel en tak uitgeroeid zodat alle levende wezens eindelijk vrij zijn. Dankzij de dagelijkse beoefening van deze praktijk heeft onze mandala een sterke connectie opgebouwd met deze godheid. In het Tibetaans boeddhisme is het de gewoonte om op het einde van elke jaar een langere Mahakala retraite te houden teneinde de hele gemeenschap van negativiteit te zuiveren.

Tara

Tara is de vrouwelijke manifestatie van de geest van alle boeddha’s. Zij verschijnt als een mooie, sierlijke, jonge vrouw met een glimlachend gezicht. Zij vertegenwoordigt de kracht die bevrijdt van angsten en gevaren. Tara staat bekend om haar snelle en onmiddellijke tussenkomst. Haar verschillende aspecten worden beschreven in de lofzangen. Ze onderwerpt de demonen, ze verjaagt nare dromen en doet ruzies verstillen.
Tara deed de volgende wens:

"Talrijk zijn zij die de verlichting in een mannenlichaam bereiken. Daarom zal ik, tot samsara geledigd is, mij inzetten voor alle levende wezens in het lichaam van een vrouw."

Sangyee Menla

Deze poedja helpt ons om de wortel van alle kwalen, de mentale duisternis, aan te pakken. Bij het beoefenen van deze meditatie en het reciteren van de mantra identificeren we onszelf met de zuivere boeddhanatuur van Sangyee Menla, waardoor we ons kunnen ontdoen van negatieve gewoontes en destructieve gedachtengangen. Het reciteren van de naam van Boeddha Menla en zijn mantra heeft heilzame gevolgen.

Louter het horen van Boeddha Menla’s naam zou tot een gunstige wedergeboorte leiden.

Lama van verre

De kern van deze praktijk is het oproepen van de zegen van de goeroe of de geestelijke leraar door het ontwikkelen van een diepe devotie en toewijding. De toewijding is geënt op een sterk verlangen om het werelds gedoe de rug toe te keren en bevrijd te worden van de eindeloze kringloop van wedergeboorten.

Het Tibetaans Boeddhisme is erg diepzinnig. De kwaliteiten ervan zijn uitzonderlijk. Om vooruitgang te boeken op het spirituele pad is vertrouwen in de Lama onontbeerlijk. Een Lama moet niet worden gezien als een gewoon menselijk wezen maar eerder als een spirituele vriend. De Lama belichaamt de essentie van alle Boeddha’s in de drie tijden. Middels oprechte toewijding worden de verwezenlijkingen van de geest van de Lama in ons geabsorbeerd. Zo krijgen we sneller inzicht in de ware natuur van de geest en de fenomenen en komen we tot bevrijding.

Milarepa

Bij volle maan reciteren we de poedja van Milarepa. Milarepa is de beroemdste Tibetaanse yogi, leerling van Marpa en stichter van de Kagyu-school. Zijn mystieke gezangen maken een diepe indruk. Wie wil kan bijdragen aan dit offerritueel met zoetigheden, hartige hapjes of drank die vooraf op de schalen in de tempel worden geschikt. Ook bloemen en wierook worden gewaardeerd. Na het ritueel worden de offergaven gedeeld met de gemeenschap en samen in de tempel genuttigd.

Amitabha

Om zich op de dood voor te bereiden is het nuttig een band te ontwikkelen met Boeddha Amitabha, de Boeddha van het oneindige licht. Dit kan onder meer door het reciteren van de mantra. Tijdens deze poedja kan men de wens uitspreken dat al onze geliefden en onze sangha-leden die intussen zijn gestorven een gunstige hergeboorte verkrijgen in het veld van Boeddha Amitabha of het paradijs van de gelukzaligheid. Deze poedja wordt gehouden bij bijzondere gelegenheden zoals het overlijden van een Lama of een lid van onze sangha. Jaarlijks wordt er een vijfdaagse retraite gewijd aan deze boeddha met veelvuldige recitaties van de mantra.