Nos Lamas résidents


Momenteel zijn er aan onze centra twee Tibetaanse Lama’s verbonden: Lama Tashi Nyima en Lama Zeupa. Zij resideren in Yeunten Ling in Hoei. Zij verzorgen het onderricht in onze centra en zijn regelmatig voor voordrachten te gast in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en India.

Vanaf hun jeugd verbleven zij als monniken in het klooster van  Z.E. Kyabje Dorje Chang Kaloe Rinpochee in Sonada, dichtbij Darjeeling. Onze lama's, die zijn opgeleid door Z.E. Kyabje Dorje Chang Kaloe Rinpochee, behoren tot de Kagyu-school, één van de vier scholen van het Tibetaanse boeddhisme. Omdat de school sterk op de praktijk is georiënteerd, meditatie en rituelen, wordt de linie de 'mondelinge' of 'vervolmakende' school genoemd. Haar kracht put ze uit de sterke verbinding tussen leraar en leerling. Als grote meditatiemeesters zijn ze dan ook sprekende voorbeelden.


Na hun opleiding volbrachten onze lama’s de retraite van drie jaren, drie maanden en drie dagen.

Zij kennen elkaar al sinds hun jeugdjaren en koesteren dan ook een hechte vriendschap voor elkaar. Ze voelen zich broers en broeders, en in deze familiale geest van ongedwongenheid beheren zij samen de onderrichtingen en de begeleiding van de verschillende cursussen en rituelen. De laatste jaren leggen ze meer en meer de nadruk op de vervolmaking van de leerling: jaarlijks worden er meerdere reeksen aangeboden die de cursisten in staat stellen zich te specialiseren en te verdiepen in één enkel domein.


Lama Tashi Nyima

Lama Tashi Nyima is afkomstig uit Buthan. Op 6 jarige leeftijd trad hij in in het klooster van Sonada van  Z.E. Kyabje Dorje Chang  Kaloe Rinpochee waar hij Lama Karta ontmoette. Ze werden vrienden voor het leven. Tijdens een pelgrimstocht ging hij in op de oproep van Lama Karta: ‘Wij hebben in België iemand nodig om de poedja's (ceremoniële meditaties) te begeleiden.’ Zo is hij in 1992 overgekomen naar België. Intussen wordt Lama Tashi Nyima erkend als een grote meditatiemeester. De jaarlijkse zomerretraite ‘leren mediteren in drie fasen’ is zijn geesteskind en kan steeds weer rekenen op een groeiend en trouw publiek. Lama wordt alom geprezen om zijn systematisch onderricht en zijn sprekende metaforen.

Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van de Belgische familie. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en ook hij kreeg zijn opleiding in het klooster van Sonada. Na zijn driejarige retraite bezocht hij verschillende dharmacentra in het westen. Hij besloot zich in Yeunten Ling te vestigen. In Hoei vond hij de magie van een bepaalde sfeer. ‘Ik had de sterke indruk dat het werk van de dharma en de personen die eraan meewerkten buiten het gewone vielen’.

Lama Karta heeft hem gevraagd te blijven, en hij heeft niet geaarzeld. Lama Karta heeft verklaard onze lama's te hebben gekozen omdat zij gekwalificeerd waren en een zeer open ingesteldheid bezaten. Ze vielen op door hun geduld, grote wijsheid, discretie en discipline.

Lama Zeupa geeft intussen al twee decennia onderricht in onze centra. Lama Zeupa weet zich uitstekend in te leven in de manier van denken van de Westerlingen en neemt zijn leerlingen middels sluitende redeneringen telkens weer mee in een boeiende denkoefening. Zijn leringen worden gekenmerkt door een grote originaliteit en een krachtige impact voor wat het resultaat betreft. Lama Zeupa is ook yogaleraar en onderzoekt op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest in de krijgskunsten, Tai Chi, Qi Gong, yoga en meditatie.

Tempa Rugbay

Tempa Rubgay is de monnik – kunstenaar die zorg draagt voor de talrijke artistieke aspecten van onze instituten. In 1990 vervoegde hij de Belgische familie en staat voortdurend paraat om onze centra te verfraaien met zijn schilder – en beeldhouwkunst. Zijn niet aflatende creativiteit is een bron van inspiratie voor zijn vele leerling - helpers. De versieringen van de tempels en de stoepa’s zijn getrouw aan de Tibetaanse traditie en hebben we volledig aan Tempa en zijn passie te danken. ‘Met Tempa krijgt het leven pas kleur!’ zei Lama Karta. ‘Dit is de vierde man van onze mandala.’

‘Ik weet dat als ik vertrek, de zaken niet zullen stilvallen. Zoals ook Lama Ogyen wist dat de voortzetting verzekerd was omdat hij mij had gekozen, heb ik mijn drie broeders gekozen om op een dag te kunnen vertrekken zonder enige droefheid’, aldus lama Karta.

Betreurde Lama's

Venerabele Lama Ogyen

Onze eerste leraar de Venerabele Lama Ogyen is nauw verbonden met de opmars van het Tibetaans Boeddhisme in België. Hij werd geboren in Kham in Oost – Tibet in 1933 waar hij op 7 jarige leeftijd intrad in het Tsatsa – klooster. Toen China Tibet binnenviel vluchtte hij met zijn familie naar India. Daar werd hij opgeleid door  Z.E. Kyabje Dorje Chang  Kaloe Rinpoche die hem na zijn driejarige retraite als geestelijke leraar naar België zond om het boeddhisme te onderrichten op vraag van de Westerlingen en met de zegen van Z.H. de Dalai Lama. Hij was de eerste leraar van de Kagyu school in ons land. Mededogen, bescheidenheid en vastberadenheid kenmerkten zijn spiritueel leiderschap. Met deze kwaliteiten bouwde hij het instituut in Schoten verder uit en stichtte hij Yeunten Ling in Hoei. Gedurende meer dan 20 jaar leidde hij deze centra tot hij door ziekte werd getroffen en de spirituele leiding overdroeg aan Lama Karta. Lama Ogyen stierf in 1990.

Lama Karta

Lama Karta werd geboren nadat zijn ouders gevlucht waren uit Tibet. Zijn grootvader was een grote beoefenaar, vandaar dat hij door zijn vrome ouders werd grootgebracht in de schoot van het Sonada Klooster dichtbij Darjeeling in India. Aan de voet van de Himalaya kreeg hij een strenge kloosteropleiding en daarnaast volgde hij de gewone studies aan de Tibetan Central School te Kurseong. Zijn schooltijd was verdeeld over twee werelden: Vroeg in de ochtend trok hij zijn monnikskleren aan voor zijn monastieke training in het klooster, om daarna snel het schooluniform aan te trekken en naar de Engelstalige school te rennen voor een westerse opleiding.

Toen hij dertien was, werd hij sterk getroffen door de dood van zijn vader. ‘In twee dagen tijd heeft mijn vader ons verlaten. Dit staat in mijn geheugen gegrift, want ik heb toen ten volle beseft hoezeer de vergankelijkheid het leven doordringt. Deze ervaring heeft me het belang doen inzien om aan dit bestaan ten volle zijn waarde te geven.’

Toen Lama 17 jaar was, vroeg  Z.E. Kyabje Dorje Chang  Kaloe Rinpochee hem, in overleg met zijn moeder en leraren, wat hij met zijn leven wenste te doen. Lama antwoordde dat hij arts wilde worden om het lijden van de levende wezens te verlichten. Hij kreeg echter het volgende advies: ‘De wereld zit vol specialisten in alle mogelijke wetenschappen! Deze wereld heeft echter behoefte aan goede specialisten in de dharma.’

Dit advies heeft Lama opgevolgd en daarop ondernam hij de lange retraite van drie jaar en drie maanden. ‘Vanaf de eerste dag werd ik onderworpen aan lange meditatiesessies in stilte. De uren kropen zo langzaam voorbij dat ik vreesde niet in de retraite te kunnen blijven! 

Maar langzamerhand kwam er zo’n sterke waardering in me op, dat ik op het einde van de drie jaar gevraagd heb om te mogen herbeginnen.’ Deze keer , Lama Karta was toen 23, kreeg hij het advies om naar het Westen te gaan en daar de dharma te onderrichten. Het was  Z.E. Kyabje Dorje Chang  Klaoe Rinpochee opgevallen dat Lama Karta erin slaagde om op een open manier om te gaan met mensen van totaal divers pluimage, vandaar deze zending naar het westen. Daarop vertrok hij voor vijf jaar naar Montchardon in Frankrijk en in 1987 heeft Venerabele Kaloe Rinpochee hem gevraagd naar België te komen.Toen Lama Ogyen in 1990 overleed, zette Lama Karta de spirituele leiding van het centrum verder. Gedurende vele jaren is Lama Karta de drijfveer van onze mandala geweest.

Onze Venerabele Lama Karta was een opmerkelijk man met een groot charisma. Hij liet een ongelooflijke impact na op al degenen die de kans kregen om met hem een woord te wisselen. De naam ‘Karta’ is een samentrekking van Karma Tashi, wat ‘heilzame actie’ betekent. Zijn drukke levensjaren getuigen hiervan. Lama leefde meerdere levens in één. Naast het geven van onderricht in heel Europa, begaf Lama zich op elk uur van de dag of nacht naar zieken en stervenden, of bezocht gevangenen. Voor heel veel personen heeft hij het lijden draaglijk gemaakt. Stervenden hebben, dank zij zijn aanwezigheid, een vredevol einde beleefd. Intussen vond hij ook nog de tijd om een heel aantal boeken over het boeddhisme te schrijven.

Lama werd de grote voortrekker van het nieuwe tempelproject en onder zijn supervisie kreeg de tempel langzaam vorm.

Daarnaast beschikte Lama Karta over een uitzonderlijke stem die zelfs door Mick Jagger werd opgemerkt. De twee werden erg close en Lama werd als eregast ontboden bij elk concert van de Stones in Vorst. Wie goed rondkijkt in de tempel treft er een cadeau van Mick Jagger aan.

Lama Karta nam verschillende CD’s op waaronder ‘Tibetan Chants, Buddhist meditation’ . Hij concerteerde regelmatig in de Brusselse Miniemenkerk en de prachtige nieuwe tempel in Hoei.

Het jaar 2013 was voor onze instituten één van de moeilijkste en uitdagende jaren ooit. Na een slepende ziekte hebben we onze geliefde Lama Karta verloren op zaterdag 23 februari 2013 om 10 uur in de ochtend. Lama Karta was een voorbeeld van wijsheid en verdraagzaamheid gedurende het gehele ziekteproces, dat hij met aandacht en bedachtzaamheid heeft geobserveerd, waartegen hij heeft gevochten, maar dat hem uiteindelijk alsnog heeft meegevoerd.

De excessieve pijnen tijdens de laatste vijf maanden van zijn leven hebben zijn geduld en goedheid nooit aangetast. Zijn geest bleef helder tot het allerlaatste einde.

Hij verbleef in diepe meditatie bij zijn laatste uitademing.

Lama’s laatste wens was dat we ons in dezelfde harmonie zouden blijven inzetten voor het welzijn van alle levende wezens. Sinds hij vertrokken is, zijn er veel dingen veranderd: veel mensen zijn zich betrokken gaan voelen bij onze mandala en hebben op een vrijwillige basis hun verantwoordelijkheid genomen.